Regulamin

§ 1 Definicje

Usługodawca - Firma 4F Adrian Kulawik ul.Czupiela 7 33-101 Tarnów NIP: 9930525724.
Usługobiorca - podmiot, który zapoznał się regulaminem i korzysta z usług Nozo.pl.
Usługa - Usługa świadczona przez Nozo.pl.

§ 2 Elektroniczna akceptacja umowy

Umowa zostaje zawarta poprzez elektroniczną akceptację Regulaminu strony. Usługobiorca wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej. Umowa zostaje zawarta na czas określony poprzez wypełnienie formularza zamówienia przez usługobiorcę. Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności gdy Usługobiorca podał nieprawdziwe dane przy zawarciu Umowy lub swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje szkody w systemie Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

§ 3 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest udostępnianie licencji oprogramowania na czas określony podczas wypełniania formularza zamówienia na Stronie.

§ 4 Zobowiązania Usługodawcy

1. Nieodpłatne udostępnianie dla Usługobiorcy Regulaminu przed zawarciem umowy.
2. Udostępnianie aktywnego kodu licencyjnego przez cały okres zawartej umowy.
3. Udostępnianie zakodowanych plików oprogramowania NOZO.
4. Pomoc techniczna w przypadku błędnie działającego oprogramowania z winy Usługodawcy.

§ 5 Zobowiązania Usługobiorcy

1. Nie udostępnianie osobom trzecim plików oprogramowania NOZO, czy też kodów licencyjnych.
2. Zakaz rozkodowywania, edycji, czy jakiejkolwiek manipulacji zakodowanych plików.
3. Zakaz korzystania z oprogramowania na innych adresach www, niż te zawarte podczas zamówienia.
4. Zakaz korzystania z oprogramowania po wygaśnięciu i nie przedłużeniu licencji.
5. Usługobiorca zobowiązany jest każdorazowo informować Usługodawcę o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie, w szczególności adresu, pod rygorem uznania pism skierowanych na ostatnio wskazany Usługodawcy adres za skutecznie doręczone.
6. W przypadku używania nielegalnej kopii oprogramowania NOZO, nie zakupionej poprzez serwis Nozo.pl lub naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zdalnego zablokowania i usunięcia oprogramowania NOZO.
7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość skierowania sprawy do określonych organów państwowych, w tym policji i prokuratury lub ścigania wszelkimi możliwymi prawnie metodami, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę warunków punktu § 5 regulaminu.

§ 6 Faktury elektroniczne

1. Usługobiorca akceptując Regulamin zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroczniczną.
2. Wszystkie wystawione przez Usługodawcę faktury są automatycznie generowane po zaksięgowaniu wpłaty.
3. Wygenerowane faktury są automatycznie wysyłane do klienta na adres email podany przy rejestracji z adresu sender@nozo.pl.
4. Wszystkie faktury są dostępne również online (gdzie można sprawdzić ich integralność i autentyczność) w serwisie Nozo.pl, przy pomocy podpisanego cyfrowo bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL po zalogowaniu do paneli klienta lub podaniu hasła weryfikującego zawartego na fakturze.
5. Wysyłane faktury są podpisane cyfrowym podpisem elektronicznym, a także szyfrowane 256 bitowym algorytmem szyfrującym i zabezpieczone przed modyfikacją.

§ 7 Polityka plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Nozo.pl z siedzibą pod adresem 4F Adrian Kulawik ul.Czupiela 7 33-101 Tarnów NIP: 9930525724.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ Pozostałe uwagi

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu wynagrodzenia.
2. Usługodawca będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzał dane Usługobiorcy zawarte w Umowie z celu jej wykonania, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
3. Usługodawca udostępnia w Panelu funkcję Portfel celem gromadzenia Punktów służących do opłacenia Serwera przez Usługobiorcę. Środki pienieżne wpłacane do Portfela są automatycznie zamienione na wirtualną walutę i jako takie nie podlegają zwrotowi.
4. Reklamacje i uwagi Usługobiorca powinien kierować na adres: adrian@nozo.pl.
5. Czas odpowiedzi na zapytania techniczne wynosi do 5 dni roboczych.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podane przy zakładaniu konta, przed wejściem w życie zmian. Warunki akceptacji regulaminu zostaną podane pocztą.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2013 roku.