Konfiguracja maszyny pod OpenVZ (VPS Slave)

Z Podręcznik pomocy oprogramowania NOZO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pod usługi VPS, zalecane jest używanie systemu linux CentOS lub Linux Debian 6 lenny. W przypadku używania dystrybucji CentOS, możliwe jest limitowanie procesora poprzez ustalenie wartości procentowej zuycia. W przypadku innych systemów procesor można limitować tylko poprzez wartość "CPU units".

Spis treści

Instalacja na systemie Linux CentOS 6

Platforma CentOS 6 jest obecnie bardzo zalecana do uruchamiania serwerów VPS opartych na wirtualizacji OpenVZ.

Aktualizacja repo

yum -y update

Pobranie repozytorium

wget -P /etc/yum.repos.d/ http://ftp.openvz.org/openvz.repo

Zaimportowanie klucza do podpisu repozytorium

rpm --import http://ftp.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ

Instalacja kernela

yum install vzkernel

Edytuj "/etc/sysctl.conf"

# On Hardware Node we generally need
# packet forwarding enabled and proxy arp disabled
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0

# Enables source route verification
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1

# Enables the magic-sysrq key
kernel.sysrq = 1

# We do not want all our interfaces to send redirects
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0

Zatwierdź zmiany komendą

sysctl -p
echo "SELINUX=disabled" > /etc/sysconfig/selinux

Instalacja niezbędnych programów do obsługi openVZ

yum install vzctl vzquota ploop

Otwieramy plik "/etc/vz/vz.conf" i ustawiamy...

NEIGHBOUR_DEVS=all

.. i pamiętaj aby lokalizacja nowo instalowanych VPSów znajdowała się na partycji gdzie masz wolną przestrzeń dyskową, ścieki gdzie mają być przechowywane pliki kontenerów ustawiasz ponizszymi parametrami:

VE_ROOT=/vz/root/$VEID
VE_PRIVATE=/vz/private/$VEID

Restartujemy maszynę komendą "shutdown -r now". Powinna uruchomić się na nowym kernelu z obsługą OpenVZ. Możemy to sprawdzić poniższą komendą.

uname -a

oraz sprawdzamy czy uruchomił się demon openvz

/etc/init.d/vz status

Jeżeli poprawnie załadował się kernel z obsługą OpenVZ to nasza maszyna jest gotowa do pracy.

  • Instalacja vzdump do backupów i ich przywracania w panelu:

1. Dodajemy repo z solusa, poniewaz w nim jest vzdump

echo -e "[soluslabs]\nname=Soluslab Repo\n#baseurl=http://repo.soluslabs.com/centos/$releasever/os/$basearch\nmirrorlist=http://repo.soluslabs.com/centos/mirrors-soluslabs\ngpgcheck=0\nenabled=1\n" > /etc/yum.repos.d/solusvm.repo

2. Instalujemy pakiet

yum install vzdump

Instalacja na systemie Linux Debian 6 Lenny

1. Pobieramy z repozytorium debiana specjalny kernel, pozwalający na obsługę wirtualizacji OpenVZ.

  • Dla x86
apt-get -y install iproute libatm1 linux-image-openvz-686 rsync vzctl vzquota libcgroup-dev vzdump
  • Dla x64
apt-get -y install iproute libatm1 linux-image-openvz-amd64 rsync vzctl vzquota libcgroup-dev vzdump
apt-get -y install lvm2p

2. Następnie edytujemy plik "/etc/sysctl.conf" na maszynie i ustawiamy poniższe wartości.

# On Hardware Node we generally need
# packet forwarding enabled and proxy arp disabled
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0

# Enables source route verification
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1

# Enables the magic-sysrq key
kernel.sysrq = 1

# We do not want all our interfaces to send redirects
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0

4. Ładujemy ustawienia komendą

sysctl -p

5. Otwieramy plik "/etc/vz/vz.conf" i ustawiamy...

NEIGHBOUR_DEVS=all

.. i pamiętaj aby lokalizacja nowo instalowanych VPSów znajdowała się na partycji gdzie masz wolną przestrzeń dyskową, ścieki gdzie mają być przechowywane pliki kontenerów ustawiasz ponizszymi parametrami:

VE_ROOT=/vz/root/$VEID
VE_PRIVATE=/vz/private/$VEID

6. Restartujemy maszynę komendą "shutdown -r now". Powinna uruchomić się na nowym kernelu z obsługą OpenVZ. Możemy to sprawdzić poniższą komendą.

uname -a

oraz sprawdzamy czy uruchomił się demon openvz

/etc/init.d/vz status

7. Jeżeli poprawnie załadował się kernel z obsługą OpenVZ to nasza maszyna jest gotowa do pracy.

Instalacja Kernela OpenVZ na Debian 7 Wheezy

cd /tmp;
rm vz*.rpm;
rm vz*.deb;
wget http://download.openvz.org/kernel/branches/rhel6-2.6.32/042stab079.6/vzkernel-2.6.32-042stab079.6.x86_64.rpm;
wget http://download.openvz.org/kernel/branches/rhel6-2.6.32/042stab079.6/vzkernel-debug-devel-2.6.32-042stab079.6.x86_64.rpm;
wget http://download.openvz.org/utils/vzctl/4.5/vzctl-4.5-1.x86_64.rpm; 
wget http://download.openvz.org/utils/vzctl/4.5/vzctl-core-4.5-1.x86_64.rpm; 
wget http://download.openvz.org/utils/vzquota/3.1/vzquota-3.1-1.x86_64.rpm;
apt-get install fakeroot alien libcgroup1;
fakeroot alien --to-deb --scripts --keep-version vz*.rpm;
dpkg -i vz*.deb;
ln -s /usr/lib64/libvzctl-4.5.so /usr/lib;
ln -s /vz /var/lib/vz;
update-rc.d vz defaults; update-rc.d vzeventd defaults;
apt-get install lvm2;

Zewnętrzne źródła

Lista obrazów systemów

Kompilacja kernela OpenVZ

Instalacja na debian Wheazy

Kompilacja kernela pod OpenVZ

Instalacja na CentOS

Instalacja na CentOS

Instalacja na CentOS

Tworzenie i przywracenie kopii openvz